اطلاعات مورد نیاز سامانه مدیریت جلسات
اطلاعات
نام استان * نام و نام خانوادگی نماینده * شماره تماس نماینده
ويرايش حذف

مشخصات اتاق های جلسات
* نام یا شماره اتاق جلسه * مسئول اتاق جلسه
ويرايش حذف

مشخصات افراد
* نام نام خانوادگی * شماره موبایل * شماره ثابت
* نام اداره کل سمت لقب
1398/5/19 شنبه